Inkluzija kao vrijednost koju naš vrtić promiče podrazumijeva proces u kojem se djeca sa teškoćama u razvoju odgajaju i obrazuju u okruženju sa svojim vršnjacima, to je proces stvaranja osjećaja pripadnosti grupi u kojoj dijete s teškoćama boravi.

 

Socijalna integracija djece s teškoćama u razvoju i njihovih vršnjaka koji nemaju teškoća daje mogućnost svoj djeci da uče, igraju se i žive zajedno, te da se razvijaju u osobe koje razumiju i poštuju jedni druge. Brojna istraživanja vjeruju da su socijalne interakcije s vršnjacima osnova za razvoj i socijalizaciju djeteta. Oni doprinose najvišim postignućima djeteta, te njegovom socijalnom i  mentalnom razvoju.

 

Neke od prednosti inkluzivnog obrazovanja

 

Koristi za dijete koje je započelo s inkluzijom

 

 • Ostvarivanje socijalnih interakcija odnosno druženje s vršnjacima
 • Uzori među vršnjacima za razvoj novih vještina i ponašanja
 • Aktivnosti na razini dobi djeteta u području gdje je manjkavost uočena
 • Razvoj samopoštovanja i samopouzdanja te stvaranje pozitivne slike o sebi kroz aktivnosti u vrtiću i društvene odnose

 

 

 

 

Koristi za vršnjake u skupini

 

 • Prilika za učenje o razlikama
 • Veće samopoštovanje zbog pomaganja drugima
 • Učenje novih socijalnih vještina i interakcije s djecom različitih sposobnosti
 • Osjetljivost prema potrebama drugih i bolje razumijevanje različitosti
 • Razvoj empatije te razvoj tolerancije

 

 

Koristi za roditelje djeteta uključenog u redovnu skupinu

 

 • Osjećaj da je njihovo dijete prihvaćeno
 • Znaju da njihovo dijete ima jednake uvijete za rast i razvoj kao i ostala djeca
 • Saznanje da dijete dobiva nove spoznaje
 • Prihvaćanje razlika
 • Informacije o djetetu u usporedbi s drugom djecom

 

 

Korist za roditelje vršnjaka

 

 • Spoznaja individualnih razlika među djecom i način kako pojedine obitelji žive, rade i uče sa svojom djecom
 • Otkrivanje novih putova i načina za međusobnom podrškom

 

 

Briga za dijete u inkluziji – odgojitelji – vrtić

 

 • Profesionalni razvoj / učenje novih vještina
 • Izazov, novi interes u radu
 • Stvoriti pozitivnu atmosferu
 • Omogućiti osjećaj sigurnosti
 • Omogućiti doživljaj uspjeha
 • Osigurati osjećaj prihvaćenosti i poštovanja
 • Pružiti priliku za svladavanje novih vještina i spoznaja

 

 

 

 

Tekst i fotografije: Blaženka Šimrak, edukacijski rehabilitator savjetnik