Obavijesti

Img

Obavijest o upisu djece u dječje vrtiće i program predškole (Mala škola) na području Grada Velike Gorice za pedagošku godinu 2022/2023.

6.5.2022.

Prijave za upis djece u dječje vrtiće provode se u razdoblju od 12. do 20. svibnja 2022.g. isključivo putem aplikacije „e-Upisi“ na poveznici: https://e-upisi.hr/

 

Iznimno, prijave za program predškole ne provode se putem aplikacije (više u nastavku ove obavijesti).

 

Ovaj novi sustav upisa provodi se u suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva i Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a u okviru projekta „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ financiranom iz Europskog socijalnog fonda. Za elektroničku predaju zahtjeva neophodna je važeća vjerodajnica u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2. Dovoljno je da jedan roditelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani.

U samo iznimnim okolnostima, ukoliko ne raspolažete računalnom opremom potrebnom za upis, možete se obratiti administratoru vrtića u kojem želite ostvariti upis.
Za podnošenje zahtjeva uz pomoć administratora na računalnoj opremi u vrtiću obavezno je unaprijed telefonski dogovoriti termin (javiti se do 17.05. za dodjelu termina).

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Zahtjev za upis djeteta može se podnijeti isključivo elektronskim putem u dva dječja vrtića.

 

Za informacije o Dječjem vrtiću Ciciban možete nazvati na brojeve telefona 099 3221 280 i 099 3829 615ponedjeljkom i srijedom od 15 do 18 sati, a utorkom, četvrtkom i petkom od 10 do 12 sati ili putem elektroničke pošte: cicibanpedagog@gmail.com

 

Prilikom odabira vrtića i programa, molimo Vas da obratite pažnju na Plan upisa (dokument ispod teksta) koji definira broj slobodnih mjesta u pojedinom programu sukladno dobi djeteta.

 

PROGRAMI I LOKACIJE DJEČJEG VRTIĆA CICIBAN

 

Dječji vrtić Ciciban djeluje na sljedećim lokacijama:

·       Velika Gorica, Vidrićeva 2

·       Velika Gorica, Kolareva 39

·       Velika Gorica, Kolareva 43b

 

Zahtjevi se podnose za ostvarivanje sljedećih programa predškolskog odgoja i obrazovanja:

 

  1. REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM
    – za djecu u dobi od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu

 

  1. POSEBNI I ALTERNATIVNI CJELODNEVNI PROGRAMI

– program ranog učenja engleskog jezika – Kolareva 39 (3-7 god)
– program ranog učenja njemačkog jezika – Kolareva 43b (3-7 god)
– dramsko-scenski program – Vidrićeva 2 (3-7 god)

– Montessori program – Vidrićeva 2 (3-7 god)
– Montessori program – Kolareva 39 (3-7 god)

PRIJAVE ZA PROGRAM PREDŠKOLE (za djecu koja nisu polaznici vrtića)

Program predškole organiziran je na sljedećim lokacijama:

1. Područni objekt DV Ciciban, Kolareva 39

2. OŠ Novo Čiče

3. POŠ Velika Buna

4. POŠ Šiljakovina

5. POŠ Dubranec

 

Program se provodi od 1. listopada 2022. do 31. svibnja 2023. godine, obvezan je i besplatan za roditelje.
Prijava za upis provodi se za djecu u godini pred polazak u školu, a za djecu pripadnike nacionalnih manjina (odnosno djecu kojima hrvatski jezik nije materinski jezik) i djecu s teškoćama u razvoju dvije godine pred polazak u školu.
Zahtjev i dokumentaciju za upis u program predškole DV Ciciban roditelj/skrbnik šalje putem elektroničke pošte 
cicibanpedagog@gmail.com
Zahtjev za upis može se preuzeti na mrežnoj stranici vrtića, u rubrici -> Upisi -> Zahtjev za upis u program predškole.

 

UPISNA DOKUMENTACIJA

Uz podnošenje Zahtjeva za upis u dječji vrtić potrebno je dati pristanak za povlačenje dokumenata iz sustava e-Građani:
        – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
        – uvjerenje (potvrdu) o prebivalištu/boravištu djeteta
        – uvjerenja o prebivalištu/boravištu roditelja/skrbnika
        – dokaz o zaposlenju roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

 

Prednost pri upisu imaju djeca s prebivalištem/boravištem na području Grada Velike Gorice (prebivalište/boravište moraju imati i djeca i roditelji), a djeca s područja drugih gradova/općina upisuju se u dječji vrtić ako ima slobodnih mjesta.

 

Ostala dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu (nije potrebna za upis u program predškole – Malu školu):
– dokaz o redovitom školovanju roditelja – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju,
– medicinska dokumentacija koja potvrđuje teškoću u razvoju djeteta (nalazi stručnjaka zdravstvenih ustanova, povijest bolesti, otpusno pismo i sl.) i Rješenje Jedinstvenog tijela vještačenja ili HZZO,
– za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama – dokaz o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu – Rješenje Centra za socijalnu skrb,
– za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – Rješenje o utvrđivanju postojanja invaliditeta,
– za dijete roditelja s invaliditetom – Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja u kojem je navedena težina oštećenja zdravlja 3. i 4. stupnja ili drugi dokument koji dokazuje navedeni stupanj, kategoriju ili postotak invaliditeta,
– dokaz o samohranosti roditelja – rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, Rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, dokument kojim se dokazuje dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora,
– za dijete iz jednoroditeljske obitelji – dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog bilježnika),
– za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje, odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
– za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
– za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu.

Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta i kopiju iskaznice imunizacije roditelji primljene djece dostavljaju prilikom upisa djeteta, odnosno prije potpisivanja ugovora. Stručni tim dječjeg vrtića obavit će inicijalni razgovor s upisanom djecom i roditeljima prije polaska djeteta u vrtić.

 

OSTVARIVANJE PREDNOSTI

Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja, o njihovom upisu odlučuje Povjerenstvo za upis djece na temelju dokumentacije i procjene stručnog tima vrtića.

 

Ukoliko dječji vrtić zbog nedostatka prostora ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis, prednost ostvaruju:
– dijete roditelja invalida Domovinskog rata i dijete osobe s invaliditetom
– dijete oba zaposlena roditelja
– dijete samohranog zaposlenog roditelja
– dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji
– dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
– dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece
– dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu
– dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju
– dijete čiji je jedan roditelj na redovitom školovanju, a drugi roditelj zaposlen
– dijete čiji je jedan roditelj zaposlen ili na redovitom školovanju, a drugi nezaposlen
– dijete koje nije upisano prethodne godine iako je tada ostvarilo uvjete za upis, a čiji su roditelji predali zahtjev u upisnom roku prethodne godine u isti dječji vrtić
– dijete koje je bilo upisano u dječji vrtić, ali je u tijeku godine ispisano zbog objektivnih razloga (zdravstveni problemi, problemi adaptacije i sl.) te se ponovno upisuje u isti dječji vrtić
– dijete u godini prije polaska u osnovnu školu

 

OBJAVA REZULTATA

 

Rezultati upisa djece u DV Ciciban objavit će se 9. lipnja 2022. na mrežnoj stranici www.dv-ciciban-vg.hr

Roditelj ima pravo podnijeti pisani prigovor na rezultate upisa Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.

Djeca upisana slijedom ove obavijesti uključuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (1. rujna 2022.), a tijekom godine ukoliko to želi roditelj i postoji slobodno mjesto.

Informacije o prijavama u druge dječje vrtiće na području Grada Velike Gorice kao i broj slobodnih mjesta možete vidjeti ovdje:

 

http://www.gorica.hr/2022/05/obavijest-o-upisu-djece-u-djecje-vrtice-i-program-predskole-mala-skola-na-podrucju-grada-velike-gorice-za-pedagosku-godinu-20222023/#more-36194

 

Plan upisa 2022/23.

 

Upisi-u-djecje-vrtice-korisnicke-upute-roditelji